weboldal készítés, Nagy-Webdesign

Freebies

Adatkezelési Tájékoztató

1. Alapvető rendelkezések

Magyarországon is közvetlenül alkalmazandóvá vált az Európai Unió 2016/679 számú új adatvédelmi rendelete 2018. május 25.-től (General Data Protection Regulation, röviden GDPR, a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”). Weboldal készítője a Rendelet értelmében adatkezelőnek minősül, azaz a Rendeletet a Weboldal készítője által kezelt adatokra vonatkozóan alkalmazandó.

2. A Tájékoztató célja

A Tájékoztató célja, hogy megállapítsa a Weboldal készítője (továbbiakban: „Adatkezelő”) által követett és alkalmazott és rá irányadónak tekintett adatvédelmi és adatkezelési rendelkezéseket, elveket és adatkezelési politikát.

3. Tájékoztató Hatálya

A Tájékoztató hatálya az Adatkezelő tevékenységével (beleértve a https://nagysandor.org  domain alatt üzemelő honlappal – továbbiakban a „Honlap”) kapcsolatos adatkezelésekre terjed ki.

A Tájékoztató hatálya alá nem tartoznak azon jogalanyok és weboldalak szolgáltatásai és adatkezelései, melyekre az Adatkezelő által üzemeltetett Honlapon található bármely hivatkozás mutat.

4. A Tájékoztató módosítása

A Weboldal készítője fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú döntésével történő módosítására.

Az Érintett a Honlap megnyitásával elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, az Érintett további beleegyezése nem szükséges (kivételt képez ez alól az üzenetküldő felület, melynél önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján az Érintett megerősíti a szabályzat elfogadását).

5. Fogalom meghatározások

Az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelenő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Érintett: az a természetes személy, aki a Honlapot megtekinti és a Honlapon található személyes adatok megadására alkalmas felületen megadja az alábbi 11. pontokban felsorolt adatát.

Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Honlap üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. A tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti az Érintett általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából a Honlap tárhelyszolgáltatóját.

Tájékoztató: a Honlap jelen adatkezelési tájékoztatója.

6. Az adatkezelő személye

Név: Nagy Sándor

Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Jókai u 16.

Telefon: 36 30 1717 233

E-mail: info@nagysandor.org

7. Az adatkezelés alapvető elvei

Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Az Adatkezelő csak a jogszabályban meghatározott, vagy az Érintettek által megadott adatokat kezeli, a 9. pontban meghatározott célokból.  A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Az Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon és a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető Személyes adatait.

8. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikke megállapítja, hogy az Érintettek személyes adatai mely esetben kezelhetők:

a ) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

b ) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhe szükséges

c ) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

d ) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges

e ) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges

f ) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Figyelemmel a Honlap készítőjének tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja elsősorban az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása. Az Érintett önként lép kapcsolatba a Honlap készítőjével, önként veszi igénybe a Honlap készítőjének szolgáltatásait. A Honlap készítője az Érintettek hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az Érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

9. Az adatkezelés célja

A Honlap készítője törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely a szolgáltatások biztosításának céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

a ) az Érintett azonosítása, az Érintettel való kapcsolattartás

b ) az Érintett számára tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető tájékoztatást nyújtson

c ) a Honlap készítője és az Érintett közötti, a Honlap tevékenységi körébe tartozó jogügyletek létrejötte és teljesítése

d ) díjfizetéshez kötött szolgáltatás igénybe vétele esetén a díj beszedése, számlázás

e ) az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása

f ) elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése - ezen célból az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel

g ) az Érintett jogainak védelme.

10. Az adatok forrása

Az Adatkezelő kizárólag az Érintettek által megadott Személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

11. A kezelt adatok köre

A Honlap készítője kizárólag az Érintettek által megadott személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:

a ) Honlap üzenetküldő felületén megadott adatok (Érintett neve és e-mail címe)

b ) Megbízási Szerződés kötése esetén a szerződés jogszerű megkötéséhez szükséges adatok (mint például az Érintett lakcíme, Adóazonosítója, stb.)

A Honlap készítője egyben tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintett által a Honlap készítőjével Megbízási Szerződés előkészítése érdekében közölt személyes adatai kezelése a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelésnek minősül, tehát a Honlap készítője ezen adatokat az Érintett hozzájárulása nélkül jogosult kezelni a szerződés létrejöttéig, de legfeljebb 3 hónapig.

Amennyiben az érintettel a Megbízási Szerződés bármely okból nem jön létre, vagy ha az előző bekezdés szerinti időtartam eltelt, a Honlap készítője az Érintett fenti személyes adatait két évig jogosult tárolni, azzal, hogy ezen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

12. Cookie-k (magyarul sütik)

A sütik használatára kötelező figyelmeztetni az oldal látogatóit az alábbi jogszabály értelmében:
A „2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről” hazai jogszabály 155. § (4) bekezdése alapján: „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.”

A süti egy kisméretű fájl, mely betűket és számokat tartalmaz, és az Érintett számítógépén vagy egyéb, weboldalböngészésre alkalmas eszközén tárolódik. A süti egy információcsomag, mely „passzív”, azaz nem tartalmaz futtatható állományt vagy vírust, valamint nem fér hozzá a felhasználó adataihoz.

A Honlap csak egyetlen sütit használ, melyet a figyelmeztető csík elrejtéséhez használ. A süti kizárólag a böngésző bezárásáig tárolódik, utána újból el kell fogadni a szabályzatot.

Amennyiben a Honlapon elhelyezett közösségi oldalak linkjét az Érintett használja, segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem a Weboldal készítője felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen sütikről az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

A Honlapon elhelyezett linkek a következő közösségi oldalakra mutatnak: Facebook, Google Plus

Vonatkozó irányelvek megismerhetők az említett oldalakon. (https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation , https://policies.google.com/privacy?hl=hu)

Az Érintetteknek lehetőségük van a sütiket törölni a böngészőjükben (általában a beállítások adatvédelmi szekciójában).

13. Adatfeldolgozás

Érintettek személyes adatait a Honlap készítője Adatfeldolgozónak nem adja át. A személyes adatok a kapcsolattarásra és a szerződések elkészítéséhez kerülnek felhasználásra.

14. Külső szolgáltatók

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. A Honlap készítője minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelje.

Külső szolgáltatók:

Web Hosting szolgáltató

Név: 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.

Telefon: +36 (21) 200 0040

E-mail cím: admin@megacp.com

Weboldal: www.3in1.hu

15. Személyes adatok törlése

Érintett személyes adatai a törlési kérelemig tárolódnak. Törlés az alábbi esetekben történik:

a) amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja

b) ha az Érintett kéri, a törlés 48 órán belül megtörténik

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához és az adatkezelési szabályzathoz.